Szerzői jogok

SZERZŐI JOGOK
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ TARTALOM
A SUFNIGYM.HU-n megjelenő teljes tartalom szerzői jogi védelmet élvez. A saját előállítású tartalom (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, ábra, egyéb fájl) szerzői jog tulajdonosa Rácz Kristóf és Rácz Zsolt(továbbiakban “tulajdonosok”).
Szerzői jogi törvény: 1999. évi LXXIV. tv.
Polgári törvénykönyv (Ptk): 2013. évi V. tv.
NEM SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ TARTALOM
Valamennyi nem saját előállítású, másik féltől származó – szerzői és iparjogi törvény (védelem) hatálya – alá eső tartalom (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, ábra, egyéb fájl) legális forrásból származik, melynek felhasználási jogával (licence) a tulajdonos a következőképpen rendelkezik:
vásárlás útján
szerzői jogi törvény előírásának megfelelő idézéssel
egyéb (felhasználói szerződés) licence, CC licence, free licence használatával

ENGEDÉLY A SZABAD FELHASZNÁLÁSHOZ
Az oldal tulajdonosai fenntartanak minden jogot, melyet a szerzői és iparjog, valamint a polgári jog biztosít számukra.
A szerzői jog a mű részletének idézését engedi meg, ennek hosszúságát a tulajdonosok az eredeti cikk maximum 25%-ában határozzák meg. Ehhez nem szükséges a tulajdonosok engedélyét megkérni, azonban az átvevő (felhasználó) köteles jól láthatóan megjelölni az oldalukat “SUFNIGYM.HU” és egy aktív link segítségével meghivatkozni a pontos forrást “https://sufnigym.hu/cikk “. A hivatkozás szövege az aktív linkben bármi lehet.
Példák szó szerinti idézésre:
“szöveg” – sufnigym.hu
Nem szó szerinti idézéskor elégséges az aktív link elhelyezése, mely az adott oldalra mutat.

Logó, vízjel eltávolítása: semmilyen formában nem engedélyezett

JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS JOGI KÖVETKEZMÉNYEI
A jogosulatlan felhasználók, átvevők anyagai felelősséggel tartoznak. Amennyiben a jogosulatlanul átvett tartalmat bevételszerzésre használták, az így megszerzett haszon teljes összegének átadására kötelezhetők a polgári jog megfelelő szakaszai alapján:
6:579. § [Jogalap nélküli gazdagodás]
6:580. § [Az érték megtérítése]
6:582. § [Közös gazdagodók]

SZERZŐT MEGILLETŐ JOGOK (SZERZŐI JOGI TV.)

Név feltüntetése
12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.
A vagyoni jogokra vonatkozó általános szabályok
16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.
(2) A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is.
(3) A szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.
(4) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg, amelynek – eltérő megállapodás hiányában – a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel kell arányban állnia. A díjazásról a jogosult csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le. Ha a törvény a felhasználási szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, a díjazásról való lemondás is csak a megszabott alakban érvényes.
(5) A törvényben meghatározott esetekben a szerzőt a mű felhasználásáért megfelelő díjazás illeti meg anélkül, hogy a felhasználás engedélyezésére kizárólagos joga volna. A törvény kizárhatja az ilyen díjazásról való lemondás jogát; a szerző ilyen rendelkezés hiányában is csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le a díjazásról.
(6) Jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet.
(7)Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a felhasználó köteles a szerzőt vagy jogutódját, illetve a közös jogkezelő szervezetet a felhasználás módjáról és mértékéről tájékoztatni.
A többszörözés joga
18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.
A terjesztés joga
23. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással.
A szabad felhasználás esetei
34. § (1) A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d) pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.
(2) Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másolható.
(3) Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről más személlyel készíttetnek másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.